JAVNI NATJEČAJ GRADA MALOG LOŠINJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U GRADSKOM VLASNIŠTVU, OBJAVLJEN 28.04.2021., OTVOREN DO 06.05.2021.

Temeljem čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14, 81/15), čl. 48. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 9. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja (Sl. n. PGŽ 44/20) te čl. 47. Statuta Grada Malog Lošinja  (Sl. n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 9/18 i 9/21) Grad Mali Lošinj raspisuje:

 

J A V N I    N A T J E Č A J

 

za prodaju slijedeće nekretnine u vlasništvu Grada Mali Lošinj:

 

 1. 1. K.č.br. 2718/2 k.o. Mali Lošinj – grad, u cjelini, katastarske oznake neplodno zemljište 195 m2 u posjedu druge osobe. Početna cijena iznosi 775,40 kn/m2, ukupno 151.203,00 kuna.

 

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja. Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe koje su uplatile jamčevinu u visinu od 10% početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada  Mali Lošinj, br. HR5624020061825200005, poziv na broj HR68-7757-OIB. Uvjeti natječaja i natječajna dokumentacija može se podignuti u zgradi Grada Mali Lošinj, soba br. 16. ili na web stranici www.mali-losinj.hr. Pismene ponude dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu: Grad Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj, s naznakom “Za javni natječaj, ponuda za kupnju nekretnine pod rednim brojem 1., s naznakom „Ne otvaraj”. Grad Mali Lošinj pridržava pravo poništenja cijelog ili dijela javnog natječaja, te da ne prihvati prispjele ponude.

GRAD MALI LOŠINJ

 

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA MALOG LOŠINJA  RASPISAN DANA  28.04.2021., OTVOREN DO 06.05.2021.

 

 1. Najpovoljniji natjecatelj je osoba koja ponudi najviši iznos (počevši od početne cijene), a u obzir se uzima i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj.
 2. Nekretnine se prodaju u stanju u kojem se nalaze, prema važećoj katastarskoj površini i kulturi, i prema stanju u naravi. Ukoliko je u natječaju navedeno da se nekretnina nalazi u posjedu druge osobe, to znači da Grad Mali Lošinj ne može uvesti kupca u posjed nekretnine.
 3. Jamčevina iznosi 10% od ukupne početne cijene raspisane javnim natječajem. Svaki natjecatelj u svojoj ponudi mora dostaviti valjani dokaz o uplaćenoj jamčevini (kopija uplatnice, virmana, potvrda NETbankinga i sl.)
 4. Sa natjecateljem koji je ponudio najveću cijenu, tj. s najpovoljnijim natjecateljem sklopiti će se kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke Gradonačelnika o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja. U slučaju odustanka prvog najboljeg natjecatelja u tom roku, najboljim natjecateljem će se smatrati sljedeći natjecatelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog natjecatelja, te će se kupoprodajni ugovor sklopiti s tim sljedećim najpovoljnijim natjecateljem. U slučaju da se utvrdi da dva ili više ponuditelja u svojoj ponudi nude jednaku cijenu, a drugih većih ponuda nema, može se sprovesti postupak usmenog nadmetanja (u daljnjem tekstu: licitacija). Komisija provodi licitaciju.
 5. Jamčevina se uračunava u konačnu cijenu. Uplata kupoprodajne cijene mora se izvršiti u cijelosti, u roku od 30 dana od datuma sklapanja ugovora. U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem u predviđenom roku, Grad Mali Lošinj može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu. Trošak procjene nekretnine radi provedbe javnog natječaja snositi će najpovoljniji ponuditelj odnosno kupac svake pojedine nekretnine.
 6. Natjecatelj koji odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora nakon što je Odlukom Gradonačelnika utvrđen kao najpovoljniji natjecatelj, koji ne sklopi ugovor o kupoprodaji nekretnine u roku predviđenom u toč. 4., te koji nije izvršio uplatu cijele kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.
 7. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke Gradonačelnika o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja, stoga svaki natjecatelj u svojoj ponudi treba naznačiti broj računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine.
 8. Na javnom natječaju mogu sudjelovati hrvatski državljani, državljani Europske Unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i EU.
 9. Ponuda mora sadržavati: OBRAZAC PONUDE sa imenom, prezimenom, OIB-om i službenom adresom natjecatelja, oznaku nekretnine, izjavu o prihvaćanju uvjeta iz natječaja; dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica, net banking); dokaz o hrvatskom državljanstvu ili o državljanstvu članice Europske Unije za fizičke osobe, odnosno izvadak iz sudskog registra za pravne osobe; i OBRAZAC PONUĐENE CIJENE sa ponuđenim iznosom cijene u jediničnom iznosu i ukupnom iznosu.
 10. Nepotpuna ponuda je ona koja ne sadržava jedan ili više gore navedenih obaveznih elemenata. Nepravovremena ponuda je ona koja je pristigla izvan roka propisanog natječajem. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.
 11. Ponuda treba biti dostavljena u dvostrukoj omotnici, na način da obrazac sa ponuđenim iznosom cijene treba biti odvojen od ostalih elemenata ponude (navedenih u točci 9.) u zasebnoj omotnici. Datum otvaranje ponuda objaviti će se naknadno na mrežnim stranicama Grada. Otvaranju ponuda mogu biti prisutni natjecatelji osobno, ili njihovi punomoćnici uz valjanu punomoć. Otvaranje ponuda provodi Komisija za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Mali Lošinj.
 12. Gradonačelnik nakon otvaranja ponuda donosi Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja. Grad Mali Lošinj pridržava pravo poništenja cijelog ili dijela javnog natječaja, te da ne prihvati nijednu od prispjelih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

 

GRAD MALI LOŠINJ

Ponuda i obrazac

Izvor

Autor: Predrag Martinović

Najnovije

Kako bi poboljšao vaše iskustvo na portalu, Jastrebarska Stvarnost pohranjuje privremene kolačiće u korisnička računala. Kolačići su tekstualne datoteke koje ne mogu naštetiti vašem računalu, a ako želite, možete ih obrisati u vašem pregledniku, no onda će vam se obavijest pojaviti prilikom sljedećeg otvaranja portala. Kolačiće možete onemogućiti u postavkama. Naša je dužnost zbog direkcije EU (EU Cookies Policy) zatražiti dozvolu za pohranjivanje kolačića. Pročitajte naše uvjete korištenja i pravila privatnosti za više informacija.

Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji. Ispod je lista izvora koji automatski postavljaju kolačiće na Vaš uređaj. Možete ih pojedinačno uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku. Pročitajte više u našim pravilima privatnosti

Neophodni kolačići trebali bi biti omogućeni uvijek kako bismo mogli spremiti vaše postavke kolačića.

Ova opcija je uvijek automatski uključena i postavlja samo jedan funkcionalni kolačić u Vaš preglednik kako bi sustav znao koje su vaše postavke. Taj kolačić spriječava nepotrebno pojavljivanje ovog prozora.

Ovaj kolačić će dozvoliti učitavanje skripte Google Analytics usluge koja prati Vaše korištenje ove stranice. Također dozvoljava instalaciju Google Analytics kolačića.

Google Analytics prati koje članke čitate, koliko vremena provodite na stranici i ostale parametre Vaše aktivnosti na našoj stranici. Koristimo Google Analytics uslugu kako bismo što bolje mogli analizirati korištenje naše stranice te na taj način pružili najbolju moguću uslugu Vama.

Isključivanjem ovog kolačića onemogućavate učitavanje skripte Google Analytics-a i onemogućavate praćenje Vašeg kretanja na ovoj web stranici.

Ovaj kolačić će dozvoliti učitavanje skripte Google Adsense usluge koja koristi prikupljene podatke o Vašim aktivnostima na internetu kako bi Vam omogućila personalizirane oglase na našim stranicama.

Isključivanjem ovog kolačića, onemogućavate Google skriptu koja instalira kolačić na Vaš preglednik koji služi kako bi Vam donio relevantne, personalizirane oglase na našoj web stranici.

Uključivanjem ovog kolačića dozvoljavate učitavanje skripte našeg partnera "Midas Network d.o.o." koja prikazuje relevantne oglase na našim stranicama.

Onemogućavanjem ovog kolačića spriječavate našem partneru "Midas Network d.o.o." prikazivanje relevantnih, sponzoriranih oglasa.

Ovaj kolačić dozvoljava učitavanje skripte koja omogućuje prikazivanje i korištenje Facebook sustava za komentiranje članaka.

Onemogućavanjem ovog kolačića spriječavate učitavanje i korištenje Facebook komentara na našim stranicama što također spriječava instalaciju Facebook kolačića koji prati Vaše ponašanje na našim stranicama kako bi Vam mogao prikazati relevantnije sadržaje kasnije.

Ova opcija dozvoljava učitavanje skripte koja omogućuje povezivanje sa sustavom "OneSignal" koji koristimo kako bismo Vas mogli obavijestiti o svim novim sadržajima na našoj stranici ako prihvatite slanje notifikacija na Vaš uređaj.

Onemogućavanjem ove opcije spriječavate učitavanje skripte za uslugu "OneSignal" koja u tom slučaju neće raditi. Ako želite obavijesti o novim sadržajima na našim stranicama, omogućite ovu opciju i prihvatite notifikacije kada Vam se pojavi prozor s upitom.

Dozvoljavanjem ove opcije prihvaćate učitavanje fonta na našoj web stranici koji dolaze sa Google-ovih servera. Google svakom takvom konekcijom prikuplja podatke korisnika.

Onemogućavanjem ove opcije spriječavate učitavanje skripte za Google Font-ove što spriječava njihovo prikupljanje podataka korisnika, ali također onemogućava učitavanje zadanog fonta na web stranici što bi moglo narušiti Vaše korištenje stranice.