JAVNI NATJEČAJ GRADA MALOG LOŠINJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U GRADSKOM VLASNIŠTVU, OBJAVLJEN 04.04.2021.,  OTVOREN DO 12.04.2021.

Temeljem čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14, 81/15 ), čl. 39. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 9. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja (Sl. n. PGŽ 44/20) te čl. 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Sl. n. PGŽ 26/09, 32/09 i 10/13, 24/17, 9/18- pročišćeni tekst ) Grad Mali Lošinj raspisuje:

 

J A V N I    N A T J E Č A J

 

za prodaju slijedećih nekretnina u vlasništvu Grada Mali Lošinj:

 1. K.č.br. 1648, zk.ul. 1185 k.o. Mali Lošinj – grad, u cjelini, katastarske oznake dvorište površine 55 m2 i ruševina površine 21 m2, ukupno 76 m2, u posjedu druge osobe. Početna cijena iznosi 996,05 kn/m2, ukupno 75.700,00 kuna.
 2. Č.zgr. 14, č.zgr. 15/1, č.zgr. 15/2, č.zgr. 16, č.zgr. 23/1, zk.ul. 394; te č.zem. 487/2, zk.ul. 636, sve k.o. Ustrine, u 2/32 dijela, katastarske oznake: č.zgr. 14 zgrada površine 121 m2; č.zgr. 15/1 zgrada 18 m2; č.zgr. 15/2 zgrada 11 m2; č.zgr. 16 zgrada 25 m2; č.zgr. 23/1 zgrada 29 m2; i č.zem. 487/2 pašnjak 108 m2, sve predstavlja jednu cjelinu u posjedu druge osobe. Početna cijena iznosi od 85,65 kn/m2, ukupno 26.725,00 kuna.
 3. Č.zem. 159, zk.ul. 1459 k.o. Veli Lošinj, u cjelini, katastarske oznake oranica površine 61 m2, u posjedu druge osobe. Početna cijena iznosi 737,71 kn/m2, ukupno 45.000,00 kuna.
 4. Č.zem. 182, zk.ul. 2182 k.o. Ćunski, u 1/2 dijela, katastarske oznake pašnjak površine 88 m2, u posjedu druge osobe. Početna cijena iznosi 509,10 kn/m2, ukupno 22.400,00 kuna.

 

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja. Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe koje su uplatile jamčevinu u visinu od 10% početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada  Mali Lošinj, br. HR5624020061825200005, poziv na broj HR68-7757-OIB. Uvjeti natječaja i natječajna dokumentacija može se podignuti u zgradi Grada Mali Lošinj, soba br. 16. ili na web stranici www.mali-losinj.hr. Pismene ponude dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu: Grad Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj, s naznakom “Za javni natječaj, ponuda za kupnju nekretnine pod rednim brojem: ____. Ne otvaraj”. Grad Mali Lošinj pridržava pravo poništenja cijelog ili dijela javnog natječaja, te da ne prihvati prispjele ponude.

 

 

GRAD MALI LOŠINJ

 

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA MALOG LOŠINJA  RASPISAN DANA  04.04.2021., OTVOREN DO 12.04.2021.

 

 1. Najpovoljniji natjecatelj je osoba koja ponudi najviši iznos (počevši od početne cijene), a u obzir se uzima i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj.
 2. Nekretnine se prodaju u stanju u kojem se nalaze, prema važećoj katastarskoj površini i kulturi, i prema stanju u naravi. Ukoliko je u natječaju navedeno da se nekretnina nalazi u posjedu druge osobe, to znači da Grad Mali Lošinj ne može uvesti kupca u posjed nekretnine. Prodaja nekretnina pod red. br. 2. predstavlja uređenje imovinskopravnih odnosa između Grada Malog Lošinja kao manjinskog suvlasnika, sa većinskim suvlasnikom koji na ovaj način otkupljuje cjelinu navedenih nekretnina.
 3. Jamčevina iznosi 10% od ukupne početne cijene raspisane javnim natječajem. Svaki natjecatelj u svojoj ponudi mora dostaviti valjani dokaz o uplaćenoj jamčevini (kopija uplatnice, virmana, potvrda NETbankinga i sl.)
 4. Sa natjecateljem koji je ponudio najveću cijenu, tj. s najpovoljnijim natjecateljem sklopiti će se kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke Gradonačelnika o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja. U slučaju odustanka prvog najboljeg natjecatelja u tom roku, najboljim natjecateljem će se smatrati sljedeći natjecatelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog natjecatelja, te će se kupoprodajni ugovor sklopiti s tim sljedećim najpovoljnijim natjecateljem. U slučaju da se utvrdi da dva ili više ponuditelja u svojoj ponudi nude jednaku cijenu, a drugih većih ponuda nema, može se sprovesti postupak usmenog nadmetanja (u daljnjem tekstu: licitacija). Komisija provodi licitaciju.
 5. Jamčevina se uračunava u konačnu cijenu. Uplata kupoprodajne cijene mora se izvršiti u cijelosti, u roku od 30 dana od datuma sklapanja ugovora. U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem u predviđenom roku, Grad Mali Lošinj može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu. Trošak procjene nekretnine radi provedbe javnog natječaja snositi će najpovoljniji ponuditelj odnosno kupac svake pojedine nekretnine.
 6. Natjecatelj koji odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora nakon što je Odlukom Gradonačelnika utvrđen kao najpovoljniji natjecatelj, koji ne sklopi ugovor o kupoprodaji nekretnine u roku predviđenom u toč. 4., te koji nije izvršio uplatu cijele kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.
 7. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke Gradonačelnika o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja, stoga svaki natjecatelj u svojoj ponudi treba naznačiti broj računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine.
 8. Na javnom natječaju mogu sudjelovati hrvatski državljani, državljani Europske Unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i EU.
 9. Ponuda mora sadržavati: OBRAZAC PONUDE sa imenom, prezimenom, OIB-om i službenom adresom natjecatelja, oznaku nekretnine, izjavu o prihvaćanju uvjeta iz natječaja; dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica, net banking); dokaz o hrvatskom državljanstvu ili o državljanstvu članice Europske Unije za fizičke osobe, odnosno izvadak iz sudskog registra za pravne osobe; i OBRAZAC PONUĐENE CIJENE sa ponuđenim iznosom cijene u jediničnom iznosu i ukupnom iznosu.
 10. Nepotpuna ponuda je ona koja ne sadržava jedan ili više gore navedenih obaveznih elemenata. Nepravovremena ponuda je ona koja je pristigla izvan roka propisanog natječajem. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.
 11. Ponuda treba biti dostavljena u dvostrukoj omotnici, na način da obrazac sa ponuđenim iznosom cijene treba biti odvojen od ostalih elemenata ponude (navedenih u točci 9.) u zasebnoj omotnici. Otvaranje ponuda obaviti će se 15.04.2021. god., u 13.00 sati, u zgradi Grada Malog Lošinja, Riva lošinjskih kapetana 7, soba br. 7. Otvaranju ponuda mogu biti prisutni natjecatelji osobno, ili njihovi punomoćnici uz valjanu punomoć. Otvaranje ponuda provodi Komisija za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Mali Lošinj.
 12. Gradonačelnik nakon otvaranja ponuda donosi Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja. Grad Mali Lošinj pridržava pravo poništenja cijelog ili dijela javnog natječaja, te da ne prihvati nijednu od prispjelih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

 

GRAD MALI LOŠINJ

Dokumentacija obrazac ponude

Izvor

Autor: Marko Lubina

Komentiraj

Najnovije