1. IZMJENE I DOPUNE PLANA prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja u 2020. godini

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 09/18), a u vezi s Proračunom Grada Malog Lošinj za 2020, godinu („Službene novine“ br 35/19 i 25/20), gradonačelnica Grada Malog Lošinja, 28. prosinca 2020.godine, donijela je

 

 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA

prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja u 2020. godini

 

I.

 

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grad Malog Lošinja, od 23. rujna 2020. godine, Plan prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinj u 2020. godini („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 1/20), mijenja se kako slijedi.

Točka I. stavak 1. Plana mijenja se i glasi:

 

„Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja na dan 28. prosinca 2020. godine nepopunjena sljedeća radna mjesta:

 

 1. a) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

 

 1. b) u Uredu gradonačelnika:

–   tajnik (1 izvršitelj/ica)

 

 1. c) u Odsjeku za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom:

–     savjetnik za prostorno planiranje i urbanizam (1 izvršitelj/ica)

–     stručni suradnik za poslove graditeljstva (1 izvršitelj/ica)

–     viši stručni suradnika za najam stanova, poslovnih prostora i komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj/ica)

–     referent – prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

 

 1. d) u Odsjeku za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte

–     viši stručni suradnik za EU projekte

 

 1. e) u Odsjeku za opće poslove i socijalnu skrb:

–      spremačica (1 izvršitelj/ica)“

 

II.

Točka II. Plana mijenja se i glasi:

 

„Tijekom 2020. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja planiraju se popuniti sljedeća radna mjesta:

 

 1. a) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

 

 1. b) u Uredu gradonačelnika:

–   tajnik (1 izvršitelj/ica)

 

 1. c) u Odsjeku za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom:

–     savjetnik za prostorno planiranje i urbanizam (1 izvršitelj/ica)

–     stručni suradnik za poslove graditeljstva (1 izvršitelj/ica)

–     viši stručni suradnika za najam stanova, poslovnih prostora i komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj/ica)

–     referent – prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

 

 1. d) u Odsjeku za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte

–     viši stručni suradnik za EU projekte

 

 1. e) u Odsjeku za opće poslove i socijalnu skrb:

–     spremačica (1 izvršitelj/ica)“

 

Ove izmjene i dopune Plana prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja u 2020. godini stupaju na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavljuju se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije i na mrežnim stranicama Grada Malog Lošinja.

 

 

KLASA: 100-01/20-01/01

URBROJ: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 28. prosinca 2020. godine

 

GRAD MALI LOŠINJ

 

GRADONAČELNICA

Ana Kučić, mag.oec. v.r.

 

Izvor

Najnovije